Registration

How to register

 

The registration is available online.
Potential participants are requested to fill registration form till:
 
 • 22nd of March, 2019 (Early registration and reduced registration fee)

 • 30th of April, 2019 (Final registration)


Registration is required before submitting paper. The conference fee can be paid later (after notification of the abstract acceptance), using the link provided in the email confirming registration.  Please note that the fee is applied according to the day of payment, not the day of registration. The paid registration is required in order to include the contribution in the proceedings.

Register today - proceed to the form
 

Registration Fee
Note that fee includes accommodation in a twin/triple room (3 nights), full board, conference materials, papers publication and transport from/to Warsaw to/from conference venue.

   
EARLY
  till 22.03.2019
REGULAR
after 22.03.2019
PARTICIPANTS
700 € 800 € Non-IAHR members
550 € 650 € Students
650 € 750 € IAHR members
1 600 zł 2 100 zł Non-IAHR members
from Poland
1 300 zł 1 800 zł Students from Poland
1 500 zł 2 000 zł IAHR members
from Poland
 
125 € / 500 zł One-day registration
(without accommodation)
400 € / 1600 zł Accompanying person
+ 100 € / 400 zł Single room
supplement *

* Note: Single rooms are offered on the first come first served basis. Limited number of rooms.


Terms and Conditions

1. Organization of the XXXVIII International School of Hydraulics
XXXVIII International School of Hydraulics  21-24 May 2019 in Łąck near Płock is organized by:
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ks. Janusza 64, 01-452 Warsaw, VAT EU/NIP: 5250008560

supported by

Conference Secretariat handled by Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa, VAT EU/NIP: 522-000-29-95, KRS: 0000128046

On registering for the event, participants (also referred to as "you") are entering an agreement with Organizers.  By registering to the Conference, you are indicating your acceptance to the terms and conditions set out below.

2. Registration
The Conference registration is available online. Participants are requested to complete the registration no later than 30 April, 2019. The registration is binding.
All registrations are accepted on preliminary basis and will be approved by the Organizer.
The Organizer reserves the right to refuse the registration.

3. Registration Fees
The registration fees are listed at https://sh2019.igf.edu.pl/registration
Registration fees depending on category include the following services:
- admission to all conference sessions and events
- accommodation in a twin/triple room (3 nights)
- full board
- conference materials,
- papers publication (accepted papers)
- transport from/to Warsaw to/from conference venue.

Optional post conference tour is offered for an additional fee.

4. Payment & Invoice
Upon completing the on-line registration you will receive a proforma invoice. It will be sent to your registered e-mail address. Please settle the payments in PLN or EUR

Bank transfer
Beneficiary: mBank, Oddział Warszawa
Bank account details (for payments in PLN): PL11 1140 1010 0000 4401 5300 1007
Bank account details (for payments in EUR): PL48 1140 1010 0000 4401 5300 1020
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Credit Card
Credit cards Mastercard & Visa are welcome

Please note:
 • payments should clearly state the participant’s name(s);
 • all payments should have the remark “ISH 2019 - name, surname″;
 • payment or proof of payment should accompany the registration form;
 • the invoices for registration will be issued and sent by Mazurkas Congress & Conference Management (Conference Secretariat).

5. Confirmation of registration
Confirmation of your registration and all payments will be confirmed by e-mail.

6. Changes to registration
Changes to your original application for registration will be accepted before 30 April, 2019 and should be sent in writing to the ISH 2019 Registration Team to: sh2019@mazurkas.pl

7. Cancellation policy
In case of cancellation a written notification must be sent to the registration office.
Your registration fee can be refunded for a cancellation fee of 200 PLN / 50,00 € on or before 22 March, 2019.
On or after 22 March, 2019, the registration will be refunded less 50% of paid amount
On or after 30 April, 2019, the registration fee can't be refunded.
All refunds (if applicable) will be made after the conference either by bank transfer or credit card depending on original way of payment.
All cancellations of registration should be sent in writing to the ISH 2019 Registration Team to: sh2019@mazurkas.pl
Reimbursements will not be granted for late arrivals, unused services, unattended events or early departure from the Conference.

8. Consent to be photographed
As a registered delegate, I hereby authorise the Organizer and its official photographers/videographers to photograph me within the context the XXXVIII International School of Hydraulics for use on conference website, marketing materials, social media accounts and in the press.

9. Other photography
Delegates are entitled to take photographs at the XXXVIII International School of Hydraulics for their own personal, educational and/or advocacy purposes. The Organizer will not be liable if delegates object to being photographed in these circumstances.


1. Organizacja XXXVIII Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki (XXXVIII International School of Hydraulics)
XXXVIII Międzynarodowa Szkoła Hydrauliki, zwana dalej konferencją i odbywająca się w dniach 21-24 maja 2019 w Łącku pod Płockiem, organizowana jest przez:
Instytut Geofizyki, Polskiej Akademii Nauk, Ks. Janusza 64, 01-452 Warsaw, NIP: 5250008560

przy współpracy z:

Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa, NIP: 522-000-29-95, KRS: 0000128046, obsługującym Sekretariat Konferencji.

Przez zarejestrowanie swojego udziału na konferencję, uczestnicy (w odniesieniu również do osoby czytającej ten regulamin) zawierają umowę z organizatorami wydarzenia i akceptują warunki i zasady opisane poniżej.

2. Rejestracja
Rejestracja na konferencję dostępna jest na stronie internetowej. Uczestnicy proszeni są o zarejestrowanie na konferencję nie później niż do 30 kwietnia 2019. Rejestracja na konferencję jest wiążąca. Wszystkie zgłoszenia rejestracji są wstępnie przyjmowane a następnie podlegają weryfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.

3. Opłaty rejestracyjne
Wykaz opłat rejestracyjnych znajduje się na stronie https://sh2019.igf.edu.pl/registration
Opłaty rejestracyjne, w zależności od kategorii, obejmują następujące usługi:
- wstęp na wszystkie sesje i wydarzenia na konferencji
- zakwaterowanie w pokoju 2-lub 3-osobowym (3 noce)
- pełne wyżywienie,
- materiały konferencyjne,
- publikację referatów (dotyczy zaakceptowanych prac)
- transport z Warszawy do Łącka i z powrotem.

Opcjonalna wycieczka organizowana po konferencji oferowana jest za dodatkową opłatą.

4. Płatności i faktury
Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysyłane jest wstępne potwierdzenie rejestracji z danymi do płatności. Prosimy o wpłatę w EUR lub w PLN.

Formy płatności
Przelew bankowy:
Bank: mBank, Oddział Warszawa
numer konta (do rozliczeń w złotówkach): PL11 1140 1010 0000 4401 5300 1007
numer konta(do rozliczeń w walucie euro): PL48 1140 1010 0000 4401 5300 1020
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Karta kredytowa:
Karty kredytowe Mastercard i Visa są honorowane

Uwagi:
 • Płatności powinny wskazywać bezpośrednio na nazwisko osoby uczestniczącej w konferencji
 • Wszystkie płatności powinny być oznaczone “ISH 2019 - imię, nazwisko″;
 • Faktury za udział w konferencji wystawiane oraz wysyłane przez Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. (Sekretariat Konferencji).
5. Potwierdzenia rejestracji
Potwierdzenie rejestracji i płatności są wysyłane na adres e-mail.

6. Zmiany danych rejestracyjnych
Zmiany danych dozwolone są do 30 kwietnia 2019 i powinny być nadesłane do Sekretariatu Konferencji na adres e-mail: sh2019@mazurkas.pl

7. Warunki rezygnacji
W przypadku rezygnacji pisemne powiadomienie należy przesłać do Sekretariatu Konferencji. Opłata rejestracyjna zostanie zwrócona z potrąceniem kosztów anulacji w wysokości 200 złotych / 50,00 euro włącznie do dnia 22 marca 2019. Po dniu 22 marca, 2019, opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w potrąceniem 50% wpłaconej kwoty.
Od dnia 30 kwietnia nie ma zwrotów opłaty rejestracyjnej. Wszystkie zwroty (jeśli zostały zaakceptowane do zwrotu) zostaną dokonane po konferencji przelewem bankowym lub kartą kredytową z zachowaniem takiej samej formy płatności, w jakiej opłata została wniesiona.
Wszystkie wnioski w sprawie rezygnacji z udziału powinny zostać wysłane do Sekretariatu Konferencji na adres e-mail: sh2019@mazurkas.pl.
Zwroty nie będą uwzględniane za: nieterminowy przyjazd na konferencję, niewykorzystane usługi lub wcześniejszy wyjazd z Konferencji.

8. Zgoda na fotografowanie
Jako zarejestrowany uczestnik niniejszym upoważniam Organizatorów konferencji i jego oficjalnych fotografów / filmowców do fotografowania mnie w kontekście Konferencji do wykorzystania na stronie internetowej konferencji, materiałach marketingowych, kontach mediów społecznościowych oraz w prasie.

9. Inne utrwalanie wizerunku
Uczestnicy konferencji maja prawo do robienia zdjęć podczas Konferencji na użytek własny, edukacyjny i / lub promocyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uczestnicy wyrażą sprzeciw wobec fotografowania w takich okolicznościach.


At the Inernational School of Hydraulics (hereinafter called "ISH 2019") 2019 accessible from www.sh2019.igf.edu.pl, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by ISH 2019 and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at sh2019@mazurkas.pl

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

The Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

 • Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. needs to perform a contract with you
 • You have given Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. permission to do so
 • Processing your personal information is in Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. legitimate interests
 • Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.needs to comply with the law

Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.
 • The right of rectification.
 • The right to object.
 • The right of restriction.
 • The right to data portability.
 • The right to withdraw consent

The personal data we collect will be used for the following purposes:
 • To contact about future conferences and events
 • To communicate information about current events
 • Delivery of the ISH newsletter

Log Files

ISH 2019 follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.


Cookies and Web Beacons

Like any other website, ISH 2019 uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.


Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of ISH 2019.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on ISH 2019, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that ISH 2019 has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.


Third Pary Privacy Policies

ISH 2019's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?


Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

ISH 2019 does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.


Online Privacy Policy Only

This privacy policy (GDPR Privacy Policy created at GDPRPrivacyPolicy.net) applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in ISH 2019. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

 


 


 
 

Honorary Patronage:


Partner:


Sponsor:

Organized by:

Under the auspices of: